خوردیم چون گنجشک به یوار ,پنداشته بودیم که این پنجره باز است...

be happy and smile every moments